Advocatenkantoor Barneveld


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Janse Advocatuur gevestigd te Barneveld:

1. Janse Advocatuur is een handelsnaam van Janse Advocaten B.V., zijnde een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die tot doel heeft het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk als advocaat.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn, onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of cliënt, van toepassing op iedere aan Janse Advocatuur verstrekte opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3. Alle opdrachten worden, met volledige uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Janse Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Janse Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Janse Advocatuur onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Janse Advocatuur aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Janse Advocatuur gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Janse Advocatuur onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt. De onder dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

5. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Janse Advocatuur gegeven opdrachten de bevoegdheid van Janse Advocatuur in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Janse Advocatuur voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6. Opdrachtgever is voor de door Janse Advocatuur uitgevoerde opdracht honorarium en eventuele verschotten verschuldigd. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de aan de zaak bestede tijd, daaronder begrepen reis- en wachttijd, en het voor de betreffende opdracht geldende basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van de behandelend advocaat, het financiële belang van de zaak en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Janse Advocatuur is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen. Naast het honorarium is opdrachtgever verschotten verschuldigd die bestaan uit de gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Janse Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, vertaalkosten, taxatiekosten, kadasterkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten welke door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld worden.

7. De betalingstermijn voor de door Janse Advocatuur verzonden declaraties in verband met door haar in het kader van de aan haar verstrekte opdracht uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden en/of gemaakte kosten, bedraagt 14 dagen. Indien binnen deze betalingstermijn niet is betaald, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de betreffende declaratie en kan de behandelend advocaat de behandeling van de zaak opschorten of beëindigen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt vorenstaande ook onverkort indien een derde partij ingevolge artikel 6:96 BW gehouden is om een declaratie te vergoeden. Indien de aan Janse Advocatuur verleende opdracht wordt ingetrokken (al dan niet door overdracht aan een andere belangenbehartiger) voordat de zaak door Janse Advocatuur is afgewikkeld, dan dient opdrachtgever alle nog openstaande declaraties en kosten per direct te voldoen. Opdrachtgever kan op ieder gewenst moment een opgave krijgen van de verstuurde en nog openstaande declaraties en kosten. Indien om overdracht van een dossier wordt verzocht door een advocaat, dan zal het dossier aan de betreffende advocaat worden toegezonden nadat opdrachtgever alle nog openstaande declaraties en kosten heeft voldaan of nadat opdrachtgever afdoende garanties heeft verstrekt dat deze alsnog binnen een redelijke termijn zullen worden voldaan, zulks ter beoordeling van Janse Advocatuur. Deze garanties dienen te worden gewaarborgd door de advocaat die de behandeling overneemt. Indien om overdracht wordt verzocht door een nietadvocaat behoudt Janse Advocatuur zich het recht voor het dossier niet over te dragen, tenzij door opdrachtgever of de om overdracht verzoekende niet-advocaat voldoende waarborgen worden gegeven, zulks ter beoordeling van Janse Advocatuur. Onverminderd vorenstaande dient opdrachtgever de nog openstaande declaraties en kosten uiterlijk bij afwikkeling van de zaak te voldoen, ongeacht of de wederpartij opdrachtgever hiervoor compenseert. Janse Advocatuur is steeds gerechtigd de verschuldigde wettelijke rente over het openstaande honorarium en kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Niet alleen Janse Advocatuur , maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

9. Op de dienstverlening van Janse Advocatuur is de Kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling is te vinden onder waarnemings & klachtenregeling. Klachten moeten worden ingediend binnen een redelijke termijn na het moment waarop kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het volgende artikel onverlet.

10. Op de rechtsverhouding tussen Janse Advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Janse Advocatuur en een opdrachtgever kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op onze website www.janseadvocaten.nl en liggen tevens ter inzage op het kantooradres van Janse Advocatuur aan de Baron van Nagellstraat 136 te Barneveld en worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden

 


Translate »